ALGEMENE VOORWAARDEN vanCap, KvK-nummer 65324226, Truus Wijsmuller-Meijerpad 5, te [3207 GL] Spijkenisse www.vancap.nl/algemene-voorwaarden

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de wederpartij van vanCap. Deze partij kan opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van vanCap zijn.

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor vanCap werkzame personen en ten behoeve van werkzame personen bij aan VanCap gelieerde vennootschappen, alsmede ten behoeve van door VanCap ingeschakelde derden, en ten behoeve van aan vanCap gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij vanCap.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan vanCap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan vanCap worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan vanCap zijn verstrekt, heeft vanCap het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 VanCap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat vanCap is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.
3.3 Alle opdrachten van Opdrachtgever worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door vanCap. vanCap bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt vanCap op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van vanCap bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
3.4 VanCap zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. VanCap heeft in het kader van de opdracht slechts een inspanningsverplichting.

4. Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. vanCap zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal vanCap Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal vanCap daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. Intellectueel eigendom (IE)
5.1 Alle door vanCap verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, ontwerpen en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van vanCap niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
5.2 VanCap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.

6. Opzegging
6.1 VanCap kan de overeenkomst schriftelijk (tussentijds) opzeggen.
6.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk (tussentijds) opzeggen, maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
6.3 In geval van (tussentijdse) opzegging wegens gewichtige redenen door Opdrachtgever is Opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

7. Zekerheid
Opdrachtgever is jegens vanCap gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van vanCap op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van vanCap, (aanvullende) zekerheid te stellen, zoals een voorschot, die naar de mening van vanCap zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

8. Klachtplicht
8.1 Klachten over verrichte diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan vanCap, op straffe van verval van recht.
8.2 Indien een klacht gegrond is, dan zal vanCap – naar haar keuze – een vergoeding (terug)betalen, of de werkzaamheden/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. In
alle gevallen zal vanCap slechts aansprakelijk zijn voor schade van Opdrachtgever binnen de grenzen van art. 12 (Aansprakelijkheid).

9. Betaling
9.1 Facturen van vanCap dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro.
9.2 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken – zelfs indien Opdrachtgever bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
9.3 Indien Opdrachtgever in verzuim raakt ter zake een op hem jegens vanCap rustende betalingsverplichting dan is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
9.4 VanCap is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zonder toestemming van vanCap niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op vanCap te verrekenen. Opdrachtgever komt jegens vanCap geen enkel opschortingsrecht toe.

10. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
Alle vorderingen van vanCap op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar: – indien Opdrachtgever in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens vanCap; – indien na het sluiten van de overeenkomst aan vanCap ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien de aanvraag van de surseance het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van Opdrachtgever of een beslag ten laste van Opdrachtgever op een substantieel deel van de goederen van Opdrachtgever of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan vanCap toebehoren of waarop vanCap een zekerheidsrecht heeft; In de genoemde gevallen is vanCap bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

11. Incassokosten
11.1 Indien Opdrachtgever in verzuim raakt ter zake een op hem jegens vanCap rustende betalingsverplichting dan is Opdrachtgever, na één betalingsherinnering van vanCap, gehouden de buitengerechtelijke kosten van vanCap te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.
11.2 Opdrachtgever is jegens vanCap de door vanCap gemaakte gerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Ieder recht van Opdrachtgever jegens vanCap op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, is beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de prestatie van vanCap gedurende het tijdsvlak waarin de gebeurtenis plaatsvond, tenzij de gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal éénmaal de factuurwaarde daarvan.
12.2 Aan de zijde van opdrachtgever komt nooit voor vergoeding in aanmerking: – bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst; – schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie vanCap die niet met de leiding van haar bedrijf belast zijn.
12.3 Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van vanCap en al dan niet impliciet door vanCap gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van vanCap of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.
12.4 VanCap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat vanCap op deze derden kan verhalen.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart vanCap voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door vanCap uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover vanCap daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Opdrachtgever is gehouden alle door vanCap in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van vanCap die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan vanCap kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij derden waarvan vanCap afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van benodigdheden van VanCap; een algemeen
gebrek aan voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; computeruitval bij VanCap; of ziekte van degene die de werkzaamheden uitvoert.
13.2 VanCap heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat vanCap haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Tijdens overmacht worden verplichtingen van vanCap opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door vanCap niet mogelijk is langer duurt dan een maand dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn, met uitzondering van het bepaalde in art. 13.4.
13.4 Indien vanCap bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Geheimhouding
VanCap is gehouden de noodzakelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht te nemen, zoals bedoeld in artikel 20 van de Wet op de Ondernemingsraden, tenzij: openbaarmaking van deze informatie voor VanCaps dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever noodzakelijk is; op VanCap een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking; indien dit noodzakelijk is voor een gerechtelijke procedure; Opdrachtgever VanCap van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of; de informatie inmiddels zonder toedoen van vanCap via openbare bronnen verkregen of beschikbaar is.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen vanCap en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en vanCap kennis te nemen. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. vanCap blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

VanCap

Finy van der vlis

Adres

T.Wijsmuller-Meijerpad 5
3207 GL Spijkenisse